Beantwoording kamervragen Fairfok

Datum 1 juni 2015
Betreft Beantwoording vragen zieke rashonden en het Fairfok-keurmerk

Geachte Voorzitter,
Hierbij treft u mijn antwoorden aan op de vragen van de leden Van Gerven (SP) en Van Dekken (PvdA) over zieke rashonden en het Fairfok-keurmerk van
8 april 2015.

1
Herinnert u zich het rapport ‘Fairfok, gezonde en sociale hond in Nederland’ van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied (hierna: Raad van Beheer)?

Antwoord
Ja.

2
Waarom denkt u dat het Fairfok-plan van de Raad van Beheer nu wel succesvol zal zijn terwijl er al vanaf 1995 met de Raad van Beheer, als vertegenwoordiger
van de rashondenwereld, afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van erfelijke aandoeningen en het invoeren van certificering voor hondenfokkers, die
echter nimmer tot enige vooruitgang hebben geleid?

Antwoord
Zowel in de rashondenwereld als daarbuiten is er de laatste jaren een breder besef gekomen dat er zaken moeten veranderen. De Raad erkent en onderkent in
het door haar geschreven projectplan ‘Fairfok’ de problematiek in de (ras)hondenfokkerij die al jarenlang onderwerp is van politieke en maatschappelijke discussie en ook haar eigen rol daarin. Het Fairfok-plan om te komen tot een gezonde en sociale hond in Nederland is ambitieus en wordt breed
door de sector gedragen. Het plan wordt door veel partijen ondersteund met deskundigheid op de betrokken thema’s. De Raad van Beheer op Kynologisch
gebied nam in dit proces de voortrekkersrol op zich. Daarnaast namen de Faculteit Diergeneeskunde, Wageningen Universiteit, de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG), Dibevo, het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, HAS Den Bosch en van Hall Larenstein, Citaverde College en de Hondenbescherming, deel aan dit proces.
De Dierenbescherming heeft hieraan als kritische participant deelgenomen.

Meer lezen? klik HIER

E-mailadres