20120303 - Groningen

ingeschreven : 7  ( 3 reu | 1 absent | 3 teef)
keurmeester : mw. T. Savolainen (FIN)
openklasse reu
1 uitmuntend | CAC | CACIB | beste reu : Cualainn Jethro
1 uitmuntend | res. CAC | res. CACIB : Pitlochry's Sting NL Ch.
puppyklasse teef
1 belovend : Harley Oet Kepèl
openklasse teef
1 uitmuntend | CAC | CACIB | beste teef | BOB : Cualainn Huldah
2 uitmuntend | res. CAC | res. CACIB : Gaeltarra Eireann Dark Rosaleen
3 uitmuntend : Skibberdeen's Ardna